Kategorijos

Miškinis Kęstutis ''Šeima pasaulio šalių kultūrose''

Miškinis Kęstutis ''Šeima pasaulio šalių kultūrose''
Miškinis Kęstutis ''Šeima pasaulio šalių kultūrose''
3.00EUR 
SKU:  
Availability: In Stock
Quantity: 1 pcs
Qty:  
Įkelti palyginimui | Įtraukti prekę į norų krepšelį

"Karminas", 286 psl., 2006, Būklė: Labai gera

  Šios kny­gos tiks­las - pa­teik­ti mū­sų kraš­to žmo­nėms ži­nių ap­ie ki­tų pa­sau­lio kul­tū­rų šei­mas, jų pa­ty­ri­mą, kad skai­ty­to­jas ga­lė­tų pa­mąs­ty­ti, pa­svars­ty­ti, o gal­būt kai ką pri­tai­ky­ti sa­vo ir sa­vo šei­mos gy­ve­ni­me. Kny­go­je ap­ra­šy­ta ame­ri­kie­čių, aust­ra­lų, bri­tų, is­pa­nų, ita­lų, ja­po­nų, ki­nų, lat­vių, lie­tu­vių, len­kų, mu­sul­mo­nų, olan­dų, pran­cū­zų, ru­sų, šve­dų, vo­kie­čių, žy­dų šei­mos ypa­tu­mai ir tra­di­ci­jos, vai­kų ug­dy­mo pa­tir­tis. Kny­ga ski­ria­ma tė­vams, jau­noms šei­moms, jau­nuo­liams, be­si­ren­gian­tiems kur­ti šei­mą, vi­siems žmo­nėms. Ja taip pat ga­lės pa­si­nau­do­ti stu­den­tai, ma­gist­ran­tai bei dės­ty­to­jai Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų, ku­rio­se dės­to­ma šei­mos pe­da­go­gi­ka ir ren­gia­mi pe­da­go­gai.
Valiutos
Rask mus Facebook'e